Wolisz zamówić przez telefon? 696 036 874
Poznaj warunki transportu To takie proste
Odwiedź nasz sklep stacjonarny! Ustroń, ul. Grażyńskiego 23
Jesteśmy na Facebooku i Instagramie Poznaj nas bliżej!

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

sklepu internetowego

www.ustronskie-rarytasy.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.ustronskie-rarytasy.pl
 2. Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies. 
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) jest Ustrońskie Rarytasy Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (ul. Michała Grażyńskiego 23, 43-450 Ustroń) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000842879, NIP: 5482730678, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: ustronskie.rarytasy@gmail.com, zwana dalej Administratorem lub Usługodawcą.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami ochrony danych osobowych,  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. ze zm.).

 

§2

Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych użytkowników

 

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach poprzez gromadzenie logów serwera. Logi są wyłącznie materiałem pomocniczym służącym do administrowania serwerem, w tym do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Sklepu. Logi nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług udostępnianych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego w następujących celach:
  1. dokonanie rezerwacji lub złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO- wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy);
  2. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO- wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy);
  3. prowadzenie obsługi użytkownika, w szczególności zarządzanie kontem czy rozwiązywania problemów technicznych (w oparciu o art. ust. 1 lit. b i f RODO- wykonanie umowy; prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);
  4. kontakt z Użytkownikiem w ramach obsługi klienta (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda na przetwarzanie; w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO- jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy; w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO- na potrzeby archiwizacji korespondencji);
  5. wysyłki newslettera (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO- zgoda na przetwarzanie; prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora).
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. imię i nazwisko;
  2. nazwa firmy,
  3. numer NIP;
  4. adres zamieszkania lub siedziby;
  5. adres poczty elektronicznej;
  6. numer/y telefonu.
 5. Podanie przez Użytkownika powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania Rezerwacji bądź świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji Rezerwacji lub świadczenia danej usługi.
 6. Zakres danych osobowych niezbędnych do realizacji konkretnej usługi każdorazowo jest wskazywany na stronie internetowej Sklepu.
 7. Dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego są przekazywane następującym podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę celem realizacji zamówień lub udostępniania usług elektronicznych:
  1. …………………. (ul. ………………….), KRS: ………….., REGON: ………….., NIP: ………….. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze Sklepu;
  2. …………………. (ul. ………………….), KRS: ………….., REGON: ………….., NIP: ………….. – w realizacji Zamówień oraz dostawy Produktów do Klienta;
  3. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), KRS: 0000347935, NIP: 7792369887– w celu realizacji płatności elektronicznych z tytułu przedpłaty;
  4. …………………. (ul. ………………….), KRS: ………….., REGON: ………….., NIP: ………….. – w celu obsługi informatycznej Sklepu internetowego.
 8. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas obowiązywania rezerwacji oraz realizacji usług elektronicznych, jak i przez okres przedawnienia roszczeń, okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego, prawa konsumentów i innych stosownych regulacji w tym zakresie.

 

§3

Zasady stosowania plików cookies

 

 1. Administrator w ramach strony internetowej Sklepu zbiera informacje zawarte w plikach cookies w celu  umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
  1. Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę internetową Sklepu. Pliki cookies pozwalają m.in. na utrzymanie sesji czy zapamiętanie ustawień strony internetowej preferowanych przez Użytkownika. 
  2. Administrator w ramach Sklepu internetowego wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 
  3. zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka w celu dokonania Rezerwacji lub złożenia Zamówienia;
  4. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania do Sklepu internetowego;
  5. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, w szczególności weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki;
  6. dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony Sklepu internetowego;
  7. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego oraz badania potrzeb Użytkowników.
 2. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Usługodawca umożliwia korzystanie z funkcji społecznościowych, jak na przykład subskrypcja fanpage’a lub profilu w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram. W związku z udostępnianiem wskazanych funkcji administratorzy serwisów społęcznościowych mogą korzystać z plików cookies, które to działania podlegają postanowieniom stosowanych przez tych administratorów regulaminów i polityk prywatności. 
 3. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies.
 4. Użytkownik może usunąć pliki cookies ręcznie w sposób wskazany na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta Użytkownik, bądź w menu pomocy tej przeglądarki.
 5. Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies lub zmiany ustawień w zakresie ich gromadzenia mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych narzędzi udostępnianych w ramach Sklepu internetowego, w tym z możliwości dokonania rezerwacji.

 

§4

Prawa i obowiązki użytkowników

 

  1. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, jak również uzyskania kopii tych danych.  
  2. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym mają prawo do wglądu, modyfikacji i usuwania swoich danych osobowych.
  3. Każdy Użytkownik ma również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  4. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w formularzach może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych. 
  5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  6. Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich uprawnień może w każdej chwili przesłać stosowne żądania w tym zakresie na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej.
  7. Usunięcie bądź ograniczenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika może spowodować brak możliwości dokonania Rezerwacji, złożenia Zamówienia lub korzystania z usług świadczonych droga elektroniczną czy innych funkcjonalności Sklepu internetowego.
  8. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy związane z ochroną danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§5

Prawa i obowiązki administratora

 

 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych użytkowników z zasadami ochrony danych osobowych.
 2. Administrator może przekazać, a w uzasadnionych przypadkach ma również ustawowy obowiązek przekazać dane osobowe Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator może powierzać podmiotom zewnętrznym przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub udostępniać te dane wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą, chyba że przetwarzanie to pozostaje w związku z realizacją Rezerwacji i innych usług na rzecz Użytkowników. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia wyłącznie w zakresie określonym w przedmiotowych umowach. 

 

§6

Postanowienia końcowe

 

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w każdym czasie. 
  2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Sklepu i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
  3. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą wskazane na stronie internetowej w formie stosownego komunikatu. 
  4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1. 11. 2020 r.

 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl