Wolisz zamówić przez telefon? 696 036 874
Poznaj warunki transportu To takie proste
Odwiedź nasz sklep stacjonarny! Ustroń, ul. Grażyńskiego 23
Jesteśmy na Facebooku i Instagramie Poznaj nas bliżej!

Regulamin

 

Regulamin 

sklepu internetowego 

oraz systemu rezerwacyjnego Produktów

www.ustrońskie-rarytasy.pl

 

§1

Postanowienia wstępne

 

 1. Strona internetowa Sklepu stacjonarnego „Browar Wrzos”, prowadzonego przez Ustrońskie Rarytasy Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (ul. Michała Grażyńskiego 23, 43-450 Ustroń) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000842879, NIP: 5482730678, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł,(zwanego dalej: „Sprzedawcą”), dostępna jest pod adresem www.ustronskie-rarytasy.pl (zwanym dalej: „Serwisem”).
 2. Miejscem zawierania Umów Sprzedaży Produktów alkoholowych, jak również miejscem wydania Produktów, jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Ustroń przy ul. Michała Grażyńskiego 23 (zwany dalej: „Sklepem stacjonarnym”).
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 • zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (nr koncesji)
 • zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (nr koncesji)
 • zawierających powyżej 18% alkoholu (nr koncesji)
 1. Treści zawarte na stronie internetowej pod adresem www.ustronskie-rarytasy.pl służą do: prezentacji towarów możliwych do nabycia w Sklepie stacjonarnym, do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu oraz artykułów kolekcjonerskich, wyrobów rękodzieła, do składania i ewidencjonowania rezerwacji produktów alkoholowych oraz zamówień produktów niealkoholowych, jak też do umieszczania informacji i artykułów dotyczących piw (m.in. produkcji, gatunków).
 2. Treści zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Ze względu na swoją zawartość asortymentową treści strony internetowej oraz oferta Sklepu stacjonarnego kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Zalogowanie się na stronę serwisu internetowego www.ustronskie-rarytasy.pl jest dobrowolne i możliwe wyłącznie po potwierdzeniu przez osobę logującą się swojej pełnoletniości. 
 4. Dokonywanie Rezerwacji oraz składanie Zamówień jest możliwe 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, przy czym ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

§2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach Sklepu stacjonarnego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
 2. Sprzedawca - osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ustrońskie Rarytasy Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (ul. Michała Grażyńskiego 23, 43-450 Ustroń) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000842879, NIP: 5482730678, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.
 3. Klient - Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący Rezerwacji lub składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.ustronskie-rarytasy.pl
 6. Sklep stacjonarny - sklep stacjonarny Sprzedawcy znajdujący się w miejscowości Ustroń przy ul. Michała Grażyńskiego 23.
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 9. Rezerwacja Produktu - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu alkoholowego ze Sprzedawcą w ramach Sklepu stacjonarnego.
 10. Konto - konto Klienta, w ramach którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Rezerwacjach lub Zamówieniach.Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 11. Formularz Rezerwacji/Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający dokonanie Rezerwacji lub złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży lub – w przypadku Produktów alkoholowych - przyszłej Umowy Sprzedaży.
 12. Koszyk – element oprogramowania strony internetowej, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty stanowiące przedmiot Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży; za jego pośrednictwem Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Rezerwacji lub Zamówienia, w szczególności ilości wybranych Produktów.
 13. Newsletter – informacja handlowa zawierająca informacje m.in. o promocjach, nowościach oferowanych przez Sprzedawcę, przesyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika za jego zgodą.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie stacjonarnym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, prezentowana na stronie internetowej Serwisu. 
 15. Produkt alkoholowy – produkt dostępny w ramach strony internetowej Sklepu będący przedmiotem koncesji, o których mowa w § 1 ust. 3; Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwia wyłącznie dokonanie Rezerwacji Produktu alkoholowego, natomiast sama Umowa Sprzedaży jest zawierana w chwili odbioru Produktu w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. 
 16. Produkt niealkoholowy – usługi lub produkty inne niż Produkty alkoholowe oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 17. Umowa Rezerwacji – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, której przedmiotem jest dokonanie Rezerwacji Produktu alkoholowego dostępnego w Sklepie stacjonarnym. 
 18. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu – w przypadku Produktów alkoholowych zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w Sklepie stacjonarnym, natomiast w przypadku Produktów niealkoholowych – na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego Sprzedawcy; przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło.
 19. Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta (usługobiorcy), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym Sprzedawcy określające warunki Umowy Sprzedaży Produktu niealkoholowego.

 

§3

Kontakt ze Sprzedawcą

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Michała Grażyńskiego 23, 43-450 Ustroń, woj. Śląskie 
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: ustronskie.rarytasy@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48696036874
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 94 1050 1070 1000 0090 3222 2193
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00.

 

4

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu prezentowanego w treściach strony internetowej nie wymaga zakładania Konta. Dokonywanie Rezerwacji Produktów alkoholowych znajdujących się w asortymencie Sklepu stacjonarnego lub dokonywanie Zamówień Produktów niealkoholowych za pośrednictwem strony internetowej przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 9 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających dokonanie Rezerwacji lub złożenie Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny zawarte na stronie internetowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana po złożeniu zapytania przesłanego na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 6. Dane osobowe Klientów i Użytkowników strony internetowej Sklepu przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności strony internetowej w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz inne stosowne przepisy prawa w tym zakresie.

 

§5

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej Sklepu świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:Usługa „Dodaj opinię”;
  1. Usługa „Formularz rejestracji”;
  2. Usługa „Formularz reklamacji”;
  3. Usługa „Formularz rezerwacji”/”Formularz Zamówienia”;
  4. Usługa „Konto”;
  5. Usługa „Newsletter”;
  6. Usługa „Przechowalnia”.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu jest bezpłatne.
 3. W celu korzystania z Usług elektronicznych udostępnionych w ramach strony internetowej Sklepu system teleinformatyczny Użytkownika powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. urządzenie końcowe Użytkownika posiada dostęp do sieci Internet;
  2. Użytkownik ma dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge) obsługująca pliki cookies;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości przechowywania plików cookies oraz obsługi Javascript. 
 4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych. 

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Usługa elektroniczna „Dodaj opinię”:
  1. Usługa jest dostępna po przejściu w podstronę danego Produktu oraz wybraniu zakładki „Opinie klientów” i umożliwia ocenę danego Produktu przez Klientów;
  2. korzystanie z Usługi możliwe jest po wskazaniu podpisu Użytkownika, wypełnieniu treści opinii, ocenie Produktu w skali od 1 do 5 gwiazdek oraz kliknięciu przycisku „Wyślij”;
  3. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania formularza przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia komentarza.
 1. Usługa elektroniczna „Formularz Rezerwacji”/”Formularz Zamówienia”:
  1. Usługa jest dostępna po kliknięciu w przycisk oznaczony ikoną koszyka umieszczony na stronie głównej;
  2. korzystanie z Usługi możliwe jest po wskazaniu imienia i nazwiska Użytkownika, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania/siedziby, podaniu numeru telefonu, opcjonalnie nazwy firmy i numeru NIP (celem wystawienia faktury VAT) zaznaczeniu checkboxa z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę”;
  3. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili przystąpienia do jego wypełniania przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji Rezerwacji/Zamówienia;
  4. Sprzedawca umożliwia założenie Konta Klienta za pośrednictwem Formularza Rezerwacji/Formularza Zamówienia.
 1. Usługa elektroniczna „Formularz Reklamacji”:
  1. Usługa jest dostępna w zakładce „Reklamacje”;
  2. Usługa umożliwia Klientowi złożenie zgłoszenia reklamacyjnego zakupionego za pośrednictwem Sklepu Produktu;
  3. korzystanie z Usługi możliwe jest po wskazaniu imienia i nazwiska Użytkownika, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania Użytkownika, podaniu numeru zamówienia, nazwy reklamowanego Produktu/ów, wskazaniu powodu reklamacji oraz żądania reklamacyjnego, zaznaczeniu checkboxa z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz kliknięciu przycisku „Wyślij”;
  4. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania Formularza przez Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę.
 1. Usługa elektroniczna „Formularz Rejestracji” i „Konto”:
  1. Usługa dostępna jest w zakładce „Rejestracja”, „Logowanie” oraz „Moje konto”;
  2. korzystanie z Usługi „Konta” możliwe jest po wskazaniu adresu poczty elektronicznej, podaniu hasła dostępowego do Konta oraz akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu;
  3. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili przystąpienia do wypełniania Formularza Rejestracji oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków;
  4. usługa Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania pocztą tradycyjną lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy żądania usunięcia Konta;
  5. dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta posłużą do dokonania Rezerwacji lub złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu;
  6. Konto jest niezbywalne.
 1. Usługa elektroniczna „Newsletter”:
  1. usługa dostępna jest na stronie głównej Sklepu;
  2. korzystanie z Usługi jest możliwe po wskazaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej, zaznaczeniu checkoxa z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz kliknięciu przycisku „Wyślij”;
  3. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia subskrypcji i ulega rozwiązaniu poprzez przesłanie na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedawcy oświadczenia o rezygnacji z subskrypcji Newslettera lub kliknięciu w link zamieszczony w  każdej wiadomości newsletterowej.
 1. Usługa elektroniczna „Przechowalnia”:
  1. Usługa jest dostępna po kliknięciu w przycisk oznaczony ikoną notesu albo po przejściu w podstronę danego Produktu oraz kliknięciu przycisku oznaczonego ikoną serca, jak i w zakładce „Przechowalnia”;
  2. usługa umożliwia dodanie Klientowi wybranych przez niego Produktów do interaktywnej listy dostępnej w ramach Konta Klienta;
  3. umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili dodania pierwszego Produktu do interaktywnej listy i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Produktu/ów z listy.
 1. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług świadczonych drogą elektroniczną (dotyczy wyłącznie kwestii technicznych, jak np. niedziałanie Konta czy formularzy):
  1. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi elektronicznej przez Sprzedawcę, Klient  uprawniony jest do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem;
  2. reklamacje związane z udostępnianiem Usług elektronicznych w ramach Sklepu internetowego lub inne dotyczące działania Sklepu Klient może składać np. pocztą tradycyjną na adres ul. Michała Grażyńskiego 23, 43-450 Ustroń, lub na adres mailowy: ustronskie.rarytasy@gmail.com;
  3. w zgłoszeniu reklamacyjnym zalecane jest wskazanie przez Klienta okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (np. daty wystąpienia i rodzaju wady), określenie żądania Klienta, danych kontaktowych osoby zgłaszającej reklamację;
  4. Sprzedawca zajmuje stanowisko co do zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
 2. Klient korzystający z usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. usługa Konta) może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi bez podania przyczyny, przy czym realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

 

§6

Zasady dokonywania oraz realizacja Rezerwacji Produktów alkoholowych

 

 1. W celu dokonania Rezerwacji Produktów alkoholowych należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Rezerwacji, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  2. zalogować się do Konta Klienta lub skorzystać z możliwości dokonania Rezerwacji bez rejestracji;
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Rezerwacji bez rejestracji - wypełnić Formularz Rezerwacji poprzez wpisanie danych odbiorcy Produktów (imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) oraz opcjonalnie wskazać nazwę firmy i numer NIP celem wystawienia faktury za przedpłatę,
  4. wskazać czy Klient zamierza dokonać przedpłaty za zarezerwowany Produkt.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje z chwilą wydania Produktu w Sklepie stacjonarnym Klientowi lub osobie upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta.
 3. Po dokonaniu Rezerwacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz dostępność zarezerwowanych Produktów poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie dokonywanej Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera informacje o dokonanej Rezerwacji, w szczególności: nazwę rezerwowanego Produktu/Produktów, ilość, cenę jednostkową każdego z Produktów, łącznej cenie do zapłaty przez Klienta,  terminie w jakim Klient może odebrać Produkt w Sklepie stacjonarnym.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty przelewem, za pośrednictwem płatności elektronicznych albo kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania przedpłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Rezerwacji - w przeciwnym razie Rezerwacja zostanie anulowana.
 5. Możliwość odbioru osobistego Produktu nastąpi w terminie wskazanym w opisie Produktu, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 6. W przypadku Rezerwacji Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 7. O gotowości Produktów do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie dokonywania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta. Brak odbioru Produktów w terminie 14 dni od dnia poinformowania o ich gotowości do odbioru skutkować będzie anulowaniem złożonej Rezerwacji. W przypadku, gdy Klient dokonał przedpłaty za zarezerwowane Produkty, Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte celem dokonania przedpłaty.
 8. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zarezerwowane napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt.

 

§7

Zawieranie oraz realizacja umowy sprzedaży Produktów niealkoholowych  

 

 1. W celu złożenia Zamówienia Produktów niealkoholowych należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  2. zalogować się do Konta Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych zamawiającego Produkt/y (imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) oraz opcjonalnie wskazać nazwę firmy i numer NIP celem wystawienia faktury;
  4. dokonać wyboru metody płatności oraz sposobu dostawy lub odbioru;
  5. kliknięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia oraz obowiązek zapłaty ceny składanego Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz dostępność zakupionych Produktów poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera informacje o złożonym Zamówieniu, w szczególności: nazwę zakupionego Produktu/Produktów, ilość, cenę jednostkową każdego z Produktów, łącznej cenie do zapłaty przez Klienta, wybranej metodzie zapłaty oraz sposobie dostawy.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje z chwilą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu Zamówienia wiadomości, o której mowa w ust 2 powyżej.

 

§8

Metody płatności. 

 

 1. Dokonanie Rezerwacji Produktu jest nieodpłatne. Jednocześnie Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie przedpłaty za zarezerwowany Produkt lub Produkty alkoholowe.
 2. Zarówno w przypadku Produktów alkoholowych, jak i niealkoholowych, Klient może skorzystać z następujących metod płatności w Sklepie stacjonarnym:
  1. płatność gotówką w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy;
  2. płatność kartą płatniczą w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie przedpłaty za zarezerwowane Produkty alkoholowe oraz zapłaty za Produkty niealkoholowe poprzez:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej dokonanie Rezerwacji lub złożenie Zamówienia;
  2. kartą płatniczą lub poprzez system płatności elektronicznych obsługiwany przez serwis Przelewy24.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty lub zapłaty przelewem, za pośrednictwem płatności elektronicznych albo kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie Rezerwacji lub złożenie Zamówienia; po upływie tego terminu Rezerwacja lub Zamówienie zostanie anulowane.

 

§9

Dostawa oraz odbiór osobisty Produktów.

1. Sprzedawca udostępnia następujące metody dostawy lub odbioru Produktów:

 1. Przesyłka kurierska DPD;
 2. Przesyłka kurierska DPD pobraniowa;
 3. Odbiór w sklepie stacjonarnym.

2. Dostawa Produktów niealkoholowych jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres dostawy wskazany w Formularzu Zamówienia.

3. Dostawa Produktów niealholowych jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia oraz w zakładce dotyczącej kosztów dostawy. Koszt dostawy Produktów może różnić się w zależności od wielkości lub wagi danego Produktu.

4. Czas realizacji Zamówień różni się w zależności od typu Produktu i jest każdorazowo wskazywany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Termin dostawy Produktów wynosi od 2 do 7 dni roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin. 

5. Początek biegu terminu dostawy do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez klienta płatności przelew lub za pośrednictwem płatności elektronicznych liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy; 
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem -  od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

6. Zamawiający powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej i skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą. Jeśli rzecz jest uszkodzona, prosimy o nieprzyjmowanie przesyłki. Zalecenia te nie ograniczają uprawnień Klienta będącego Konsumentem do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. 

7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki z chwilą wydania Towaru wybranemu przez Klienta przewoźnikowi. 

8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w Sklepie stacjonarnym jest bezpłatny.

9. Klient dokonuje odbioru Produktu osobiście w Sklepie stacjonarnym pod adresem: ul. Michała Grażyńskiego 23, 43-450 Ustroń.

10. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub karta płatniczą przy odbiorze osobistym – od dnia dokonania Rezerwacji Produktu alkoholowego lub otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia Produktu niealkoholowego,
 2. w przypadku wyboru przez Klienta możliwości przedpłaty lub zapłaty przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

11. W przypadku braku możliwości odbioru Produktów przez Klienta w sposób wskazany w ust. 9 powyżej, konieczny jest kontakt indywidualny ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

12. Możliwość odbioru osobistego Produktu nastąpi w terminie wskazanym w opisie Produktu, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14 poniżej.

13. W przypadku Rezerwacji lub Zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

14. O gotowości Produktów do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie dokonywania Rezerwacji lub składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Brak odbioru Produktów w terminie 14 dni od dnia poinformowania o ich gotowości do odbioru skutkować będzie anulowaniem złożonej Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy Klient dokonał przedpłaty za zarezerwowane Produkty lub zapłaty za Produkty Zamówione, Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte celem dokonania przedpłaty lub zapłaty.

 

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się dla Umowy Rezerwacji - od dnia zawarcia Umowy Rezerwacji, tj. od dnia otrzymania od Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji; natomiast dla Umowy Sprzedaży – od dnia odbioru Produktu. 
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności oraz – w przypadku Umów Sprzedaży - koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
  3. jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy w stanie niepogorszonym od stanu w chwili jego otrzymania na adres Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem;
  5. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 8. Odstąpienie od umowy, przewidziane w trybie ust. 1-10 powyżej, przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. 

 

§11

Reklamacja, rękojmia i gwarancja

 

 1. Umową Rezerwacji oraz Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Produktu jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, klient jest obowiązany udostępnić Produkt w miejscu, w którym się on znajduje.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty. 
 9. Klientom nie przysługuje prawo reklamacji wad powstałych wskutek upływu daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonej na Produktach.
 10. Wobec Klientów niebędących Konsumentami uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostają wyłączone. 

 

§12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

§13

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy Rezerwacji oraz Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu oraz w Sklepie stacjonarnym zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11. 2020 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

zal._1_pouczenie_o_odstapieniu_od_umowy_www.ustronskie-rarytasy.pl

Załącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od umowy

zal._2_formularz_odstapienia_od_umowy_www.ustronskie-rarytasy.pl

Załącznik nr 3 – Formularz reklamacyjny

zal._3_formularz_reklamacyjny_www.ustronskie-rarytasy.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl